Hoppa till innehåll

Fågellivet i reservatet

Getteröns naturreservat är en av Sveriges bästa fågellokaler. Området har stor betydelse för flyttfåglar som rastar här under vår och höst och hyser också ovanligt många häckande fåglar. Broschyren över Getteröns naturreservat hittar du här (pdf).

Fakta om reservatet:

Dominerande naturtyper: Strandäng och våtmark
Kommun: Varberg
Areal: 350 hektar varav 235 hektar land
Skyddat sedan: 1970
Ägare: Varbergs kommun och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen
Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Ett paradis för naturintresserade

Området har värdefulla välbetade strandängar, mindre vassruggar, häckningsöar för fåglar och grunda vattenområden. Flera anläggningar med gömslen, plattformar och ett naturum med utställning, kafé, butik och konferenssal gör att ett besök blir givande för såväl fågelskådare som för andra.

Reservatets kvaliteter som fågellokal har också uppmärksammats internationellt. Getteröns naturreservat ingår i Convention on Wetlands, också kallad Ramsarkonventionen, en internationell förteckning över våtmarker med högsta skyddsvärde.

Myllrande våtmark

Getteröns naturreservat är en stor våtmark. Här finns öppet vatten omväxlande med vass och säv, betade strandängar, dybottnar, havsstrand samt Himleåns mynning. De olika vattenområdena varierar inbördes i salthalt. Bland häckfåglarna finns flera arter som är ovanliga i vårt land, inte minst Getteröns egen symbolfågel: skärfläcka.

Bästa skådartiden

Den allra bästa tiden att observera fåglar är i april-maj samt i augusti-oktober, då stora mängder simänder, gäss och landets samtliga vadarfåglar är samlade inom reservatet. Men även på vintern finns ett rikt fågelliv med fåglar som smådopping, vattenrall, havsörn, skäggmes, sångsvan och salskrake. Många fågelarter övervintrar i reservatet eftersom det alltid finns öppet vatten. På Getterön kan man se pilgrimsfalk hela året och havsörn främst på vintern.

Historik

Ännu i början av 1930-talet var Getterön en ö, skild från fastlandet genom ett smalt och grunt sund. Fågellivet i området skilde sig då inte nämnvärt från kustens andra grunda områden. När vägen ut till Getterön byggdes, förvandlades sundet till en nordlig och en sydlig vik. Den norra viken fick delvis tjäna som dumpningsplats för muddermassor från Varbergs hamn. Detta medförde att viken blev allt grundare. Det näringsrika vattnet från Himleån och utsläppen från det kommunala avloppet drev på processen och medförde att viken grundades upp. Resultatet blev ett eldorado för våtmarksfåglar.

Området restaureras

Snart började viken växa igen. Detta fortsatte och gick så långt att hela områdets kvalitet som fågellokal började försämras. I början av 1990-talet restaurerades därför reservatet och stora vassbeväxta delar ersattes med öppna vattenytor samt välbetade strandängar. En damm anlades med häckningsöar och fågellivet är nu till och med rikare än tidigare. Skärfläckornas antal har ökat och var år 2001 uppe i 130 par. Vallen vid dammen är konstruerad för att hålla ute vårhögvatten, som kan spoliera häckningen för skärfläckorna och de andra häckande fåglarna. Salthalten i dammen regleras med pumpar och tillsammans med dammluckor nivåregleras vattnet. Både fåglar och vattenlevande djur följs idag upp regelbundet i ett övervakningsprogram.

Njut av naturen

Att se, men inte synas är filosofin bakom de gömslen som byggts vid den restaurerade våtmarken. Här kommer du rakt in i fåglarnas vardagsrum, utan att fåglarna ens anar att du finns där. Tvärtom kilar de omkring obekymrat eller står och vilar precis utanför gömslets gluggar.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. I Getteröns naturreservat råder tillträdesförbud året runt. Du får därför endast beträda vägar och gångstigar till gömslen. Vintertid är dock skridskoåkning tillåten men endast på dammen utmed Getterövägen.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det också förbjudet att:

  • fånga, skada eller döda djur, ta ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
  • du får till exempel inte fotografera boplats från nära håll
  • plocka eller gräva upp växter
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • framföra motorfordon annat än på bilväg och parkeringsplats
  • använda radio, bandspelare eller liknande på ett störande sätt