Hoppa till innehåll

Områdesbeskrivning

Nedan följer en karta och beskrivning över området som utgör fågelreservatet och naturum Getterön

Karta över naturum Getterön

1. Dammen är fåglarnas skafferi

Dammens vattennivå och salthalt regleras av ett dämme och pumpar, så att miljön blir gynnsam för fåglarna. I det grunda vattnet trivs olika smådjur som blir mat åt änder och vadarfåglar. Skrattmåsen och skärfläckan är framträdande bland dammens fåglar. Skrattmåsen häckar i stora kolonier på de konstgjorda öarna.

2. Vassen ger skydd

Många rastande och övernattande småfåglar söker tidvis skydd och föda i vassen, men endast ett fåtal tillbringar hela året där. Till dessa hör bland annat skäggmes. Under försommaren hörs rörsångarens enformiga strofer ljuda genom vassen och den mer varierande sången från sävsångaren.

3. Betande djur håller strandängarna öppna

Vidsträckta och tidvis översvämmade strandängar breder ut sig över stora delar av reservatet. Betande kreatur håller gräsmarkerna öppna. Om betet upphör växer strandängarna igen med vass och många fågelarter försvinner. Strandängens karaktärsarter är främst häckande vadare. Vanligast är tofsvipa och rödbena. Grågås och vitkindad gås är två arter som ökat och de stora gåsflockarna sätter sin prägel på strandängarna.

4. Bassängens näringsrika vatten

Eftersom den grunda bassängen tillförs sötvatten från kanalen och den näringsrika Himleån är vattnet sött. Längre ut mot Farehammarsviken blir vattnet saltare. Under vår- och höstflyttningen samlas stora mängder simänder i bassängen. Flertalet av dessa änder flyttar vidare medan några stannar och häckar.

5. Gyttjebankarna är en viktig miljö för vadarna

De flesta svenska arter av vadare rastar regelbundet i reservatet. Med sina långa ben och långa näbbar är många av vadarna speciellt anpassade för att leta efter föda i gyttjan och vattenbrynet.

A. naturum Getterön

Bra utblick över hela reservatet. Titta i fasta tubkikare, information, utställningar och guidningar om fågellivet i reservatet och naturen i Halland. I huset finns även butik och café. Fri entré.

B. Getteröns fågelstation

På Getteröns fågelstation ringmärks fåglar under sensommar och höst sedan 1958. Huvudman är Varbergs Ornitologiska Förening. Fåglarna hanteras mycket varsamt och kommer inte till skada.

C. Vassgömslet

I gömslena kommer du rakt in i fåglarnas vardagsrum. God utblick över dammens häckningsöar och fin närkontakt med fåglarna i vattnet. Bra ställen att titta efter skäggmes och andra fåglar i vassen

D. Stora gömslet

I gömslena kommer du rakt in i fåglarnas vardagsrum. God utblick över dammens häckningsöar och fin närkontakt med fåglarna i vattnet. Bra ställen att titta efter skäggmes och andra fåglar i vassen

E. Observationsplats

Bra utsikt över hela reservatet. Bästa platsen att se fåglarna på strandängarna och i bassängen.

F. Varbergs Ornitologiska Förening

Föreningslokal och vandrarhem. Fin utsikt över reservatet. Bokningar görs via Varbergs Ornitologiska Förening.

G. Fågeltornsparkeringen

Parkering och utsiktsplattform med god överblick över dammen.